Algemene Voorwaarden

Met veel toewijding zorgt Feeling Lucky ervoor dat de inhoud van haar website voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Echter kan het voorkomen dat de inhoud van de website verandert, verwijdert, dan wel ter beschikking gesteld wordt aan de bezitter ervan, zonder dat deze enige uitleg hoeft te geven over de gepleegde aanpassingen. Dientengevolge kan Feeling Lucky niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ondervonden wordt als gevolg van gebruik van de inhoud van haar website, op welke wijze dan ook. Schade veroorzaakt door het gebruik of delen van de inhoud kan evenmin verhaald worden op Feeling Lucky.

Tevens geeft Feeling Lucky geen garantie dat de inhoud volledig correct is, noch dat deze gecompleteerd is, dan wel bijgehouden wordt. Daarnaast wordt geen garantie gegeven dat de inhoud geen inbreuk pleegt op de rechten van derden. Hierdoor kan Feeling Lucky nimmer aansprakelijk gesteld worden voor inhoud die geplaatst is door derden en eventueel in strijd zou kunnen zijn met de wettelijke bepalingen omtrent het recht van derden, de daaraan verbonden geldende strafwetten, de openbare orde of goede zeden. Mocht een gebruiker van onze website inhoud vinden die geldende voorschriften overtreedt, dan dient deze Feeling Lucky onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ongepaste inhoud, zodat Feeling Lucky passende stappen kan ondernemen.

Daarnaast wordt door Feeling Lucky alle aansprakelijkheid inzake de uitvoering van aangeboden diensten door adverteerders afgewezen. Derhalve is Feeling Lucky een onafhankelijke partij, die zich niet zal mengen in de geschillen tussen gebruiker en adverteerder. In de volgende gevallen wordt eveneens alle aansprakelijkheid afgewezen:

 • Als de adverteerder in gebreke blijft in de uitvoering van verplichtingen jegens de gebruiker.
 • Indien de adverteerders de door hun voorgeschreven voorwaarden en aanbiedingen zonder opgave van redenen niet nakomen dan wel wijzigen.
 • Als een aanbieding op Feeling Lucky die door de gebruiker aanvaard wordt nog voor de realisatie hiervan door de adverteerder ingetrokken wordt. Dit geldt ook indien de intrekking geschiedt zonder aankondiging vooraf of opgave van een valide motivering hiervan.
 • Indien de adverteerder wettelijke regels en voorschriften schendt, waardoor rechten en de belangen van gebruikers, andere adverteerders of een derde partij mogelijke schade zouden kunnen ondervinden.
 • Als er een conflict ontstaat tussen de adverteerder en gebruiker in welke vorm dan ook.

Voor het optimale gebruik van de website zal Feeling Lucky zich tot het uiterste inspannen om 24/7 bereikbaar te zijn voor haar gebruikers. Echter, deze dienstverlening kan onderbroken worden buiten de schuld om van de website ten gevolge van storingen aan het internetverkeer, dan wel lokale storingen aan de toegangsmiddelen. Noodzakelijke periodieke onderhoudswerkzaamheden, evenals werkzaamheden die de website updaten kunnen een tijdelijke onderbreking van de toegang tot de website veroorzaken. Onder normale omstandigheden zullen onderbrekingen van welke aard dan ook zo snel mogelijk verholpen worden, zodat Feeling Lucky binnen afzienbare tijd weer toegankelijk is voor haar gebruikers en adverteerders. Deze onderbrekingen en verstoringen via het wereldwijde web mogen Feeling Lucky niet aangerekend worden als een tekortkoming in de toegang of dienstverlening. Dientengevolge kan Feeling Lucky niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of sanctie voortvloeiende uit de onderbreking van toegang tot de website.

Voorts is Feeling Lucky niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden, waaronder die van adverteerders, aangezien deze op geen enkele wijze beheerd, gehost of onderhouden worden door Feeling Lucky. Hierdoor kan Feeling Lucky niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van betreffende websites, noch voor eventuele koppelingen, wijzigingen dan wel updates die op deze websites gepleegd worden. Nochtans doet Feeling Lucky er alles aan om de aangeboden links en aanbiedingen van adverteerders op haar website op de juiste wijze onder de aandacht van gebruikers te brengen. Echter kan Feeling Lucky geen garantie geven over de werking van de links onder alle omstandigheden. Indien er sprake is van normaal verwachtbare onderbrekingen in de werking van de links, zal Feeling Lucky er alles aan doen om de storing binnen afzienbare tijd te verhelpen. Feeling Lucky kan evenmin op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de op haar website gepubliceerde aanbiedingen. Zowel voor het onderbreken van de werking van links als de aanbiedingen kan Feeling Lucky op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het opleggen van enige sanctie of het betalen van een schadevergoeding.

Door Feeling Lucky wordt geen enkele garantie gegeven dat e-mails gestuurd door gebruikers niet onderschept, misbruikt of gewijzigd kunnen worden door een derde partij. Derhalve kan Feeling Lucky niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen ontstaan uit het niet, dan wel te laat ontvangen en/of verwerken van de aan haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.

Correct en veilig gebruik van de website

Door het gebruik van de website stemt de gebruiker in met de volgende zaken:

 • De website zal uitsluitend gebruikt worden in navolging van de op de website omschreven gebruiksvoorwaarden en de geldende privacy policy.
 • De website zal op behoorlijke en correcte wijze gebruikt worden.
 • Af te zien van handelingen die Feeling Lucky op welke wijze dan ook kunnen schaden.
 • Accurate persoonsgegevens op te geven, die indien nodig gewijzigd, dan wel geüpdatet worden en te allen tijde volledig zijn
 • Indien er sprake is van inbreuk op de veiligheid van de website of de rechten van derden deze direct te melden aan Feeling Lucky.
 • Onder geen enkele omstandigheid de technische veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op Feeling Lucky, noch de code en inlog te schenden, te verspreiden, kopiëren, verkopen of over te maken aan derden of deze zelf op onbehoorlijke wijze te gebruiken.
 • De toegang tot en het gebruik van de website mag nimmer verstoord worden door de gebruiker.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het optimaal beschermen van zijn gegevens, software en hardware, waaronder het gebruik van informatica- en telecommunicatietoestellen vallen, op zodanige wijze dat het risico op virussen dan wel het kraken van de hardware geminimaliseerd wordt.

Intellectueel eigendom

Feeling Lucky is de exclusieve rechthebbende en rechtverkrijgende van de intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de website. Door het gebruik van de website gaat de gebruiker een overeenkomst aan die het gebruik, verkoop, bewerking, kopiëren zowel geheel als in gedeelten van de website op elke wijze verbiedt. Onder deze overeenkomst vallen onder andere het merk, de teksten die op de website te vinden zijn, de software, databases, formulieren, handelsnamen, logo’s, grafische elementen, alsook de grafieken, muziek, kleurcombinatie, slogans, de opmaak van de website en bladschikkingen. Tevens geldt deze regeling voor alle in aanmerking komende elementen en diensten van de website.door